انسان موفق کسی است که در تاریکی
شمعی روشن کند
شاد و مهربان باشید